Máme rádi zvířata

Název jednoletého programu: Integrace žáků se specifickými potřebami a žáků běžných základních škol.

Cíl programu:
Rozšířit spolupráci ZŠ speciální NONA, o.p.s. s běžnou základní školou v Novém Městě nad Metují formou společných setkávání, která proběhnou ve čtyřech na sebe navazujících etapách. Posílit integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků běžné ZŠ při společné akci mimo naše město (výlet), při sledování práce velkých pomocníků člověka – psů na naší zahradě i při vzájemné spolupráci ve známém prostředí školy a konečně i v městském zařízení v Novém Městě nad Metují.

Pěstovat tak u všech zúčastněných žáků potřebu vzájemné sounáležitosti, pomoci, tolerance, ohleduplnosti, porozumění a kamarádských vztahů.

Popis programu:
Program „Máme rádi zvířata“ je zaměřen na spolupráci žáků speciální školy a žáků 6.A ZŠ Komenského Nové Město nad Metují při různých aktivitách. Tento program bude svým obsahem přispívat i k rozvoji environmentální výchovy žáků v oblasti rozvoje kladného vztahu ke zvířatům, ochraně zvířat a správné péče o ně.

Program bude probíhat v pěti navazujících etapách, každá etapa bude společným setkáním. Vždy bude plněn určený výchovný cíl.

1. etapa (setkání) – květen 2008: Společný výlet do ZOO v Liberci

Zúčastnění žáci ZŠ speciální NONA se svými zdravými kamarády absolvují výlet autobusem s tímto cílem:
• vzájemné poznání a navázání vztahů
• pomoc zdravotně postiženým při cestování autobusem (vozíčkáři)
• společná procházka v ZOO, pozorování a poznávání exotických zvířat
• upozornit na správné chování ke zvířatům a nutnost jejich ochrany (environmentální výchova)
• překonávat přírodní překážky a zvládnout chůzi na delší vzdálenost
• při jednotlivých činnostech budou zdravé děti pomáhat zdravotně postiženým kamarádům (pomoc při jídle, nesení baťůžků, při hygieně, při chůzi)
• vzájemně rozvíjet komunikaci ve skupině

2. etapa (setkání) – září 2008: Společné setkání na Zahradě NONA „Pes je náš kamarád“

Tentokrát děti společně poznají jak, kdy a kde psi lidem pomáhají. Akce se zúčastní psi se svými cvičitelkami, které provádějí v ZŠ spec. NONA pravidelně canisterapii. Dále se děti seznámí s prací speciálně vycvičeného vodícího psa, který je nenahraditelným pomocníkem pro slepé osoby. Svou ukázkou přispějí i policisté se svými psy, kteří pomáhají při pátrání a vyhledávání například ztracených dětí apod.

3. etapa (setkání) – říjen 2008: Společné výtvarné dílny „Co jsme všechno viděli“

Žáci obou škol se sejdou v prostorách ZŠ speciální NONA. Společně budou plnit úkol: jakoukoliv výtvarnou technikou vyjádřit zážitky z předchozích dvou setkání. Co společně prožili v ZOO, co na ně nejvíce zapůsobilo. Určitě se jim také podaří vyjádřit, jak na ně zapůsobilo setkání se cvičenými psy a jaký si k nim vytvořili vztah. Cílem výtvarné dílny je opět vzájemná pomoc, spolupráce, motivace a ocenění dobré práce a samozřejmě radost žáků z vytvořených prací.

Vytvořená dílka budou následně použita při čtvrté etapě programu v měsíci listopadu jako materiál pro prezentaci žáků obou škol a celého projektu.

4. etapa (setkání) – listopad 2008: Instalace výstavy výtvarných prací žáků obou škol a její vernisáž

Společné dokončení celého projektu vyvrcholí instalací výstavy výtvarných prací žáků ve vstupních prostorách novoměstské radnice a její vernisáží. Výtvarná dílka budou vyjádřením společného cíle projektu – integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zdravých dětí, které si pomáhají a jsou dobrými kamarády. A v jejich životě mají mít místo i zvířata, o která se budou umět starat a chránit je.

Na vernisáž výstavy budou pozváni žáci obou škol, zástupci MěÚ v Novém Městě nad Metují, odboru školství KÚ Hradec Králové, tisku a další přátelé ZŠ speciální NONA. Výstava bude díky svému umístění přístupna i široké veřejnosti.

Dne 12.11.2008 vyšel článek v Náchodských novinách, který si může přečíst na následujícím odkazu - článek.

 

Jste zde: Domů Projekty Máme rádi zvířata